17-06-16 Ried Christa Broemmel Schoulorganisatioun.pdf