Stater Schoulorganisatioun: déi gréng deposéieren 2 Motiounen